UBND xã
  • Địa chỉ trụ sở: 504 Trần Văn Trà, ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại cơ quan: 02763.822491
  • Địa chỉ website: binhminh.tayninh.gov.vn  

Xã Bình Minh nằm phía Tây Bắc của Thành phố Tây Ninh cách trung tâm 3,5 km, có 3 trục đường giao thông chính đi qua QL22B, đường Tỉnh lộ 798 (Trần Văn Trà) và Đường 785- Giồng Cà. Diện tích tự nhiên 1939,15 ha, địa bàn có 6 ấp và 75 tổ DCTQ, tổng số hộ 2.473 hộ, tổng dân số 8.449 người hầu hết các hộ gia đình sống nghề nông nghiệp, làm công nhân trong các xí nghiệp, một số ít hộ làm thương mại và dịch vụ, mức thu nhập còn thấp đời sống gặp khó khăn.

Xã Bình Minh đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014 và đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022.

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã (được quy định tại Điều 31 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015)

- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

- Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã (được quy định tại Điều 35 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015)

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các Khoản 1,2 và 4 Điều 33 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Thanh Tuấn Nguyễn Thanh Tuấn
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật Kinh tế
Điện thoại cơ quan 02763.822491
Địa chỉ email nttuan@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Thị Hồng Huế Nguyễn Thị Hồng Huế
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan 02763.822491
Địa chỉ email huenth@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh Võ Phú Đông Võ Phú Đông
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan 02763.822491
Địa chỉ email dongvp@tayninh.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

UBND xã
Điện thoại:02763.822491
Mô tả:

Xã Bình Minh nằm phía Tây Bắc của Thành phố Tây Ninh cách trung tâm 3,5 km, có 3 trục đường giao thông chính đi qua QL22B, đường Tỉnh lộ 798 (Trần Văn Trà) và Đường 785- Giồng Cà. Diện tích tự nhiên 1939,15 ha, địa bàn có 6 ấp và 75 tổ DCTQ, tổng số hộ 2.473 hộ, tổng dân số 8.449 người hầu hết các hộ gia đình sống nghề nông nghiệp, làm công nhân trong các xí nghiệp, một số ít hộ làm thương mại và dịch vụ, mức thu nhập còn thấp đời sống gặp khó khăn.

Xã Bình Minh đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014 và đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022.

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã (được quy định tại Điều 31 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015)

- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

- Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã (được quy định tại Điều 35 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015)

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các Khoản 1,2 và 4 Điều 33 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Một cửa)
Điện thoại:02763.822491
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Phú Đông
Điện thoại:0963910639
02763.822491
Email: dongvp@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng Bộ phận
Cử nhân Luật
Võ Phú Đông
2 Lương Thị Ánh Nguyệt
Điện thoại:0944091381
02763.822491
Email: nguyetlta@tayninh.gov.vn
Công chức Văn phòng _ Thống kê
Cử nhân Luật
Lương Thị Ánh Nguyệt
3 Trần Thế Anh
Điện thoại:0964550857
02763.822491
Email: ttanh@tayninh.gov.vn
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựn và Môi trường
Cử nhân Luật
Trần Thế Anh
4 Đào Thị Thúy Liễu
Điện thoại:0375479862
02763.822491
Email: lieudtt@tayninh.gov.vn
Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Cử nhân Luật
Đào Thị Thúy Liễu
5 Nguyễn Hồng Đức
Điện thoại:0934252126
02763.822491
CT hội CCB kiêm CC TPHT
Cử nhân Luật
Nguyễn Hồng Đức
Văn phòng - Thống kê
Điện thoại:02763822491
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Thành Thanh Nhàn
Điện thoại:0989992151
Email: nhantt@tayninh.gov.vn
Công chức Văn phòng _ Thống kê
Cử nhân Luật
Thành Thanh Nhàn
2 Lương Thị Ánh Nguyệt
Điện thoại:0913839871
Email: nguyetlta@tayninh.gov.vn
Công chức Văn phòng _ Thống kê
Cử nhân Luật
Lương Thị Ánh Nguyệt
Tài chính - Kế toán
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Kim Phượng
Công chức Tài chính - Kế toán
Cử nhân Tài chính ngân hàng
Nguyễn Thị Kim Phượng
Quân sự xã
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Phong
Điện thoại:0917217921
Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã
Cử nhân Luật
Nguyễn Hữu Phong
2 Triệu Kim Bình
Chỉ huy phó BCH Quân sự xã Triệu Kim Bình
3 Huỳnh Tấn Minh
Chỉ huy phó BCH Quân sự xã Huỳnh Tấn Minh
Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Thế Anh
Điện thoại:
0964550857
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựn và Môi trường
Cử nhân Luật
Trần Thế Anh
Tư pháp - Hộ tịch
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đào Thị Thúy Liễu
Điện thoại:
0375479862
Email: lieudtt@tayninh.gov.vn
Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Cử nhân Luật
Đào Thị Thúy Liễu
2 Nguyễn Hồng Đức
Điện thoại:
0934252126
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Cử nhân Luật
Nguyễn Hồng Đức
Văn hóa xã hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thanh Thúy
Điện thoại:0934156276
Email: ppthuy@tayninh.gov.vn
Công chức Văn hóa - xã hội (phụ trách Văn hóa xã hội)
Cử nhân Luật
Phạm Thanh Thúy
2 Đặng Thị Cẩm Châu
Điện thoại:0973212602
Email: chaudtc@tayninh.gov.vn
Công chức Văn hóa - xã hội (phụ trách TBXH)
Cử nhân Luật
Đặng Thị Cẩm Châu
Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi - Nông - Lâm
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Hữu Thông
Điện thoại:0975419421
02763.822491
Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi - Nông - Lâm
Trung cấp Quản lý đất đai
Đoàn Hữu Thông
Thủ quỹ - Văn thư lưu trữ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Thùy Linh
Điện thoại:0918967968
02763.822491
Thủ quỹ - VTLT
Kỹ sư xây dựng
Phạm Thị Thùy Linh
Trung tâm VHTT HTCĐ xã
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thu Đông
Điện thoại:0702142942
02763.822491
Phụ trách Trung tâm VHTT HTCĐ xã Nguyễn Thị Thu Đông
Truyền thanh xã
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Minh Hiếu
Điện thoại:0379617959
02763.822491
Phụ trách Truyền thanh xã Huỳnh Minh Hiếu
Hội Chữ thập đỏ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Lan
Điện thoại:0334665506
Email: ngoclan30665@gmail.com
Chủ tịch Hội CTĐ xã
Đại học xã hội nhân văn khoa Thư viện
Nguyễn Ngọc Lan
Hội Người cao tuổi
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Điệp
Điện thoại:0377711635
Chủ tịch Hội Người cao tuổi
Đại học Luật
Nguyễn Thị Điệp
2 Lê Văn Mứt
Điện thoại:0387953079
Phó Chủ tịch hội Người cao tuổi Lê Văn Mứt
Hội NNCĐDC
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Quy
Điện thoại:0917418257
Chủ tịch Hội NNCĐDC Lê Thị Quy
2 Bùi Thị Mỹ Hồng
Điện thoại:0986424326
Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC
Đại học Luật
Bùi Thị Mỹ Hồng
Đường dây nóng
Bản đồ thực thi thể chế
Cổng dữ liệu Quốc gia
Cơ sở dữ liệu Quốc gia
CONG KHAI NGAN SACH
Công báo Chính phủ
cong bao tay ninh
Chuyển đổi số Tây Ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị hành chính
chuyển đổi số
Tiếp nhận 1022
Tra cứu thông tin quy hoạch
gop y du thao
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay522
  • Tháng hiện tại30,379
  • Tổng lượt truy cập1,148,857
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây