THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Thứ ba - 03/10/2023 14:22 207 0

Nếu chưa có tài khoản thì đăng ký và đăng nhập theo hướng dẫn ở cuối bài đăng này.

Khi đăng nhập tài khoản dịch vụ công quốc gia thành công.

Hoặc đã có Tài khoản định danh Điện tử mức 2.

Vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn chọn đăng nhập bằng "Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an"

Tên đăng nhập bằng số CCCD 12 số, Nhập mật khẩu cá nhân, nhập mã OTP qua tin nhắn cá nhân.

Chọn một trong các danh mục sau để thực hiện dịch vụ công, chọn Cơ quan thực hiện. Chọn Đồng ý, Chọn nộp trực tuyến, và làm theo hướng dẫn từng tab.

I. NGÀNH CÔNG AN

1. Gia hạn tạm trú

2. Thông báo lưu trú

3. Xóa đăng ký thường trú

4. Khai báo tạm vắng

5. Đăng ký tạm trú

6. Đăng ký thường trú

7. Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú

8. Tách hộ

9. Xác nhận thông tin về cư trú

10. Xóa đăng ký tạm trú

11. Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (thường trú)

12. Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú (tạm trú)

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NỘI VỤ 

Theo Quyết định 2324/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Chủ tịch UBND Tỉnh Tây Ninh công bố công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng.

2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng.

3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 

4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

6. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

7. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã.

8. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.

9. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

10. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Theo Quyết định 155/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ tịch UBND Tỉnh Tây Ninh công bố danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

11. Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

12. Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Quyết định 576/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của Chủ tịch UBND Tỉnh Tây Ninh công bố danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viên chức, chính quyền địa phương, thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Nội vụ tỉnh Tây Ninh;

13. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã theo công trạng.

14. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo chuyên đề.

15. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất.

16. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.

17. Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

III. NGÀNH TƯ PHÁP – HỘ TỊCH 

1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước.

2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước.

3. Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

4. Đăng ký khai sinh.

5. Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

6. Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

7. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con.

8. Đăng ký kết hôn.

9. Đăng ký khai tử.

10. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

11. Đăng ký giám hộ.

12. Đăng ký chấm dứt giám hộ.

13. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

14. Đăng ký lại khai sinh.

15. Đăng ký lại kết hôn.

16. Đăng ký lại khai tử.

17. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới.

18. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới.

19. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới.

20. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới.

21. Thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người dưới 14 tuổi), bổ sung hộ tịch.

22. Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

23. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

24. Đăng ký khai sinh lưu động.

25. Đăng ký kết hôn lưu động.

26. Đăng ký khai tử lưu động.

27. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú.

28. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng).

29. Liên thông đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng).

30. Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí.

31. Liên thông đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí.

32. Cấp bản sao từ sổ gốc.

33. Chứng thực bản sao từ bản chính Giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

34. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu càu chứng thực không ký, không điểm chỉ được).

35. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

36. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

37. Chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

38. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

39. Chứng thực di chúc.

40. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

41. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

42. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

43. Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

44. Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải.

45. Công nhận hòa giải viên.

46. Công nhận tuyên truyền viên pháp luật.

47. Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

48. Thôi làm hòa giải viên.

49. Thanh toán thù lao cho hòa giải viên.

IV. NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

1. Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

2. Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

3. Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.

4. Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

5. Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

6. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội.

7. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.

8. Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng.  

9. Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở; sửa chữa nhà ở

10. Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

11. Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

12. Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em.

13. Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. 

14. Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm.

15. Thủ tục “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”.

16. Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

17. Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em.

18. Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

19. Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em.

20. Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em.

21. Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

22. Thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công.

23. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện.

24. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

25. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

V. NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. 

2. Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

4. Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất. 

6. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất.

7. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. 

8. Tham vấn trong đánh giá tác động Môi trường. 

VI. NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa.

2. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu.

3. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh.

4. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai.

5. Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh.

6. Bố trí ổn định dân cư trong huyện.

7. Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh. 

8. Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. 

9. Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội

VII. NGÀNH VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

1. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã.

2. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng. 

3. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng. 

4. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng. 

5. Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.

6. Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm.

7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở.

VIII. NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh;

1. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

3. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.

4. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

5. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

IX. NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

1. Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

2. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 

X. NGÀNH THANH TRA

Theo Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh công bố công khai Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết TTHC sửa đổi, bổ sung của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh năm 2021;

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu

2. Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

3. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

4. Thủ tục thực hiện việc giải trình

Theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh công bố danh mục và quy trình nội bộ TTHC được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh;

1. Thủ tục Tiếp công dân

2. Thủ tục Xử lý đơn

3. Thủ tục Giải quyết tố cáo

 

 

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ - ĐĂNG NHẬP - THEO DÕI HỒ SƠ

I. ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Phần 1Đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Nếu đã thực hiện thì bỏ qua phần 1, qua nội dung phần 2)

Đăng ký tài khoản

Bước 1: Mở trình duyệt web (chrome, firefox,…), truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn (1) và nhấn chọn vào nút đăng ký (2)

Bước 2: Chọn phương thức đăng ký là: Công dân, xác minh mức độ trung bình chọn: Thuê bao di dộng (3) (Phải là sim chính chủ. Cách kiểm tra, soạn tin nhắn trên điện thoại di động có cú pháp TTTB gửi 1414. Nếu chưa đúng thông tin liên hệ nhà mạng cập nhật lại.)

Nhập chính xác thông tin vào các ô có dấu sao đỏ (*) (4) và nhấn đăng ký (5).

Bước 3: Nhập mã OTP, nhấn Xác nhận

Mã OTP sẽ được gửi đến số điện thoại mà bạn đã nhập, nhập mã OTP và Chọn xác nhận.

Bước 4: Nhập mật khẩu mới và nhấn Đăng ký

Phần 2: Tiến hành đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia

Bước 1: Mở trình duyệt web (chrome, firefox,…), truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn (1) và nhấn chọn vào nút đăng nhập (2)

 

Bước 2: Chọn tài khoản cấp bởi cổng dvc quốc gia (3), Chọn phương thức đăng nhập bằng CMT/CCCD (4).

Tại đây, bạn nhập chính xác thông tin vào các ô (5) và nhấn đăng nhập (6).

Bước 3: Nhận mã OTP và chọn xác nhận để đăng nhập vào.

II. Hướng dẫn theo dõi và tra cứu hồ sơ

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia và chọn Thông tin cá nhân (1).

Bước 2: Xem lại tổng số hồ sơ đã nộp đã hoàn thành, số hồ sơ đang xử lý (2). Xem chi tiết thủ tục hành chính đã nộp và kết quả giải quyết trực tuyến (nếu có) (3).

Bước 3: Tra cứu hồ sơ đã nộp: Nhập mã hồ sơ vào (4) và nhấn tìm kiếm (5).

          Trân trọng cảm ơn bạn đọc đã thực hiện giao dịch hành chính trực tuyến cấp xã. Khi thực hiện hành công, nhận kết quả qua tài khoản Dịch vụ công Quốc gia, Hãy đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ công trong phần "Dịch vụ công của tôi" trên tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp. 

Tác giả bài viết: Ánh Nguyệt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đường dây nóng
Bản đồ thực thi thể chế
Cổng dữ liệu Quốc gia
Cơ sở dữ liệu Quốc gia
CONG KHAI NGAN SACH
Công báo Chính phủ
cong bao tay ninh
Chuyển đổi số Tây Ninh
Hỏi đáp trực tuyến
Tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị hành chính
chuyển đổi số
Tiếp nhận 1022
Tra cứu thông tin quy hoạch
gop y du thao
hoc tap va lam theo
cong khai minh bach
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay1,173
  • Tháng hiện tại34,437
  • Tổng lượt truy cập1,152,915
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây